Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

OnlineAvis

Nyt vedrørende afbrændingsforbud

Med baggrund i en fortsat knastør natur og vegetation i Østjylland, fastholdes forbuddet gældende fra den 15. juni 2018, og skærpes nu med forbud mod afbrænding af bål i bålfade m.v.. Det meddeler Østjyllands Brandvæsen i en pressemeddelelse:

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

 • Haveaffald (Er i forvejen reguleret i kommunernes affaldsregulativer)
 • Halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
 • Hugstaffald, kvas og lign fra skovbrug
 • Siv og rør, der står på roden i søer, åer, moser, rørskove og enge
 • Lyng, der står på roden, hede- og mosetørv samt hede- og mosejord
 • Bål, herunder bålfade
 • Festfyrværkeri, herunder konsumfyrværkeri

Følgende undtages:

 • Grill (trækul, træbriketter og gas)
 • Apparater og lignende, der anvendes erhvervsmæssigt (varmt arbejde) og fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof, f.eks. svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, udtørringsapparater m.v.  
 • Koge og varmeapparater til madlavning
 • Scenefyrværkeri efter en konkret vurdering (skal altid affyres af en professionel fyrværker)

For alle undtagelserne gælder, at dette skal foregå på u-brændbart underlag og at der skal udvises særlig forsigtig opførsel i forbindelse med brug af ild i det fri. Det anbefales samtidigt, at nærområder eventuelt vandes, og at der forefindes slukningsredskaber i nærheden under aktiviteten.

Brandvæsenet henstiller til, at der udvises stor forsigtighed i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske fra grill:

 • Lad aske blive i den tillukkede grill
 • Kast ikke cigaret skodder og afbrændte tændstikker bort, ud over i dertil egnede beholdere.

Sådan kommer du af med ikke-afbrændte sankthansbål

Det er ikke tilladt at afbrænde sankthansbål på andet tidspunkt end Sankt Hans aften. Det siger kommunens regulativer, og der gives ikke dispensation for det. 

Står du med et ikke-brændt bål, du skal af med, skal du kontakte dit kommunale affaldsselskab for vejledning. Du kan også læse mere på vores hjemmeside www.ostbv.dk

Bødestraf ved overtrædelse

Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014, om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Ophævelse af forbuddet vil ske ved ny annoncering.